Τα νεα μας

Νέα ιστότοπου

 
Προσθέθηκε στις: 21/03/2013
Εντάσσονται από αύριο οι ασφαλισμένοι των τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στο ΕΟΠΥΥ !

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, ο κλάδος Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ, που αποτελείται από τα ταμεία ασθενείας του Προσωπικού της ΔΕΗ, της Εθνικής Ασφαλιστικής, του ΗΣΑΠ, του ΗΛΠΑΠ, της ΕΤΒΑ, της Εμπορικής Τράπεζας, του ΟΤΕ, της Πίστεως Γενική και της American Express, τίθεται υπό την «ομπρέλα» του ΕΟΠΥΥ.

Οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ θα δικαιούνται τις παροχές (φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις) που προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και θα καλύπτονται υγειονομικά από τις δομές του Οργανισμού (καταστήματα ΙΚΑ, δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας) αλλά και από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς. Συνεχίζεται ωστόσο η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του ΤΑΥΤΕΚΩ από τις δομές που διαθέτει κάθε επι μέρους φορέας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τους παρόχους υγείας και τους γιατρούς από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gr ), τις ιστοσελίδες των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων, το τηλεφωνικό κέντρο 184 και τα ΚΕΠ.

Μετά την ένταξη του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ, η συνταγογράφηση φαρμάκων από τους γιατρούς θα γίνεται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή με την έκδοση χειρόγραφης συνταγής στο ενιαίο έντυπο συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι παραμένουν σε ισχύ τα βιβλιάρια ασθενείας των ασφαλισμένων για το ΤΑΠΑΕ Εθνική, ενώ για τα υπόλοιπα Ταμεία που τα βιβλιάρια περιέχουν εντολές υγειονομικής περίθαλψης, η καταγραφή της φαρμακευτικής αγωγής θα γίνεται στο στέλεχος των εντολών αυτών.

Σε ό, τι αφορά στα φάρμακα υψηλού κόστους και οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ θα εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ενώ για τον πρώτο μήνα ένταξης στον ΕΟΠΥΥ οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ «απαλλάσσονται» από τη διαδικασία της εξέτασης από τις ειδικές επιτροπές για την προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους και γονιμοποίησης. Τούτο γίνεται, όπως διευκρινίζεται, μόνο για τον πρώτο μήνα λειτουργίας στον νέο ασφαλιστικό φορέα προκειμένου να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι.
Μεταβατικό στάδιο θα υπάρξει και σε ότι αφορά την κάλυψη δαπανών σε είδος: συγκεκριμένα θα εξακολουθήσει να γίνεται για τους ασφαλισμένους  από τις υπάρχουσες υπηρεσίες παροχών οτυ φορέα μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των περιφεριακών υπηρεσιών παροχών του ΕΟΠΥΥ.


 
Προσθέθηκε στις: 21/03/2013
ΙΚΑ - ΕΟΠΥΥ : Ισχύς της Εγκ.37/2009 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. για παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους από 6/8/20

ΘΕΜΑ :«Χορήγηση ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ». ΣΧΕΤ.: Οι με αριθμ.9/συν.12/2-1-2012 και 178/συν.28/29-3-2012 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ στους ασφ/νους του παρέχονται τα ενδεδειγμένα προς αποκατάσταση της υγείας τους ή προς ανακούφιση της νοσηρής τους κατάστασης «ΕΙΔΗΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ» που έχουν περιληφθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΕΚΠΥ, με τις αντίστοιχα αποδιδόμενες τιμές και με συμμετοχή του ασφ/νου σε ποσοστό 25%.
Οι παραπάνω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ υιοθέτησαν στο σύνολό τους για τους ασφ/νους του ΕΟΠΥΥ, τα αναφερόμενα στις Εγκυκλίους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 46/2011 (Είδη Αποκατάστασης και Τεχνητά μέλη ΚΑΤΩ άκρων) και 37/2009 ( αποδοτέα ποσά ), που ισχύουν
μέχρι την έκδοση ανακεφαλαιωτικής Εγκυκλίου από τον ΕΟΠΥΥ.
Ειδικότερα, με τις παραπάνω αποφάσεις του Δ.Σ. δόθηκε η δυνατότητα: 1. Για τα αναφερόμενα Είδη Αποκατάστασης της Εγκ.46/2011 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που απευθύνονται στους ασφ/νους που λαμβάνουν ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ, που έχει δοθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του κάθε φορέα και βεβαιώνει το χαρακτηρισμό της πάθησης, είτε είχαν απόφαση Υγ/κής Επιτροπής που τους χαρακτήριζε παραπληγικούς-τετραπληγικούς και 2. Για τα τεχνητά μέλη ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ, να αποδίδονται τα υψηλότερα ποσά, που είναι τα αποδοτέα και έχουν καθοριστεί με την Εγκ.37/2009 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι Εγκύκλιοι 46/2011 και 37/2009 έχουν αναρτηθεί στο site www.ika.gr

Τα ποσά της Εγκ.37/2009 ισχύουν από 1/1/2012 και θα αποδοθούν οι διαφορές που θα προκύψουν από τα ποσά του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, εφόσον θα ζητηθούν από τους ασφ/νους που έχουν υποβληθεί σε δαπάνη μεγαλύτερη από το ποσόν που τους έχει αποδοθεί με βάση τον ΕΚΠΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ παρακρατείται για όλα τα είδη συμμετοχή του ασφ/νου σε ποσοστό 25%.


 
Προσθέθηκε στις: 21/03/2013
Ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ισχύει από 18/11/2012

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ αρ.3054/18-11-2012) ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εγκρίθηκε από το Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ και προβλέπει, σύμφωνα με το πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της περιόδου 2013-2016, περικοπές στον τομέα της υγείας. Διαβάστε προσεχτικά τις νέες αλλαγές!

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως γίνονται μεγάλες αλλαγές στα ανώτατα αποδοτέα ποσά που περιέχονται στο παράρτημα του Άρθρου 15 του ΕΚΠΥ (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙ∆Η – ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ – ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ) και αφορούν σε αναπηρικά καθίσματα και άλλα είδη αποκατάστασης.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή PDF.


 
Προσθέθηκε στις: 21/03/2013
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΑΠΟ 1/2/2013 Ο ΕΟΠΥΥ ΘΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ !

Η απόδοση δαπάνης για ορθοπεδικά είδη προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ θα αποδίδεται μόνο από πιστοποιημένα καταστήματα με υπουργική απόφαση 1348. Η παραπάνω Υπουργική απόφαση ζητά από τα καταστήματα που διακινούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και ποιότητας για την ορθή διακίνηση των προϊόντων. Φυσικά όλα τα προϊόντα θα πρέπει να διαθέτουν CE ( πιστοποίηση ελέγχου από την ευρωπαΪκή ένωση ) και να είναι καταχωρημένα στον κρατικό φορέα ΕΚΕΒΥΛ!  Εάν το κατάστημα δεν διαθέτει την παραπάνω πιστοποίηση, ο ΕΟΠΥΥ δεν αποδίδει στον ασφαλισμένο τα χρήματα για την αγορά του προϊόντος που βρίσκεται στον κατάλογο παροχών του ασφαλιστικού φορέα !  Φυσικά η ORTHOMEDICARE είναι πιστοποιημένη και διαθέτει σύστημα ποιότητας και δήλωση συμμόρφωσης για την ορθή διακίνηση των ιατροτεχνολογικών , ορθοπεδικών και αναπνευστικών προϊόντων !


 
Προσθέθηκε στις: 21/03/2013
Έτοιμη η σελίδα μας στο facebook.

Έτοιμη η σελίδα μας στο facebook.

https://www.facebook.com/orthopedica.com.gr

Πατήστε like και ενημερωθείτε και από κει για τα νέα μας προϊόντα.

×
×
×
×
×
×
×